DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:巴巴多斯总统杯

已经结束

巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/06 08:00 克拉珀姆公牛 22 12 23 25 - 34/48 82 -5.5 -10 - - - 0
松林地 16 20 16 20 - 36/36 72 150.5 154 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/04 08:00 松林地 21 20 24 21 - 41/45 86 +1.5 -19 - - - 0
Station Hill骑士 18 9 18 22 - 27/40 67 138.5 153 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/04 06:00 克拉珀姆公牛 20 17 28 23 - 37/51 88 -12.5 -23 - - - 2
综合学校三叉戟 13 13 19 20 - 26/39 65 154.5 153 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/26 08:00 Station Hill骑士 21 9 18 9 - 30/27 57 -1.5 -3 - - - 4
Orange 3 Pinelands 6 13 16 19 - 19/35 54 153.5 111 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/26 05:45 综合学校三叉戟 15 24 16 10 - 39/26 65 +9.5 +22 - - - 11
克拉珀姆公牛 19 21 30 17 - 40/47 87 154.5 152 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/24 08:00 松林地 19 26 28 21 - 45/49 94 -15.5 -27 - - - 1
City United Celtics 17 12 14 24 - 29/38 67 152.5 161 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/24 06:00 综合学校三叉戟 15 10 21 18 - 25/39 64 -7.5 +2 - - - 1
巴巴多斯Lumber Co. LSC 11 24 17 14 - 35/31 66 162.5 130 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/24 04:00 Station Hill骑士 26 33 27 21 - 59/48 107 -15.5 -53 - - - 0
Alhcs斯巴达 13 21 13 7 - 34/20 54 159.5 161 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/24 01:45 克拉珀姆公牛 22 18 23 28 - 40/51 91 -40.5 -34 - - - 0
巴巴多斯勇士 11 19 12 15 - 30/27 57 141.5 148 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/21 08:00 City United Celtics 16 20 13 15 - 36/28 64 +12.5 +2 - - - 0
松林地 20 8 21 17 - 28/38 66 153.5 130 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/21 06:12 巴巴多斯Lumber Co. LSC 14 15 19 19 - 29/38 67 +4.5 +5 - - - 3
综合学校三叉戟 19 21 14 18 - 40/32 72 164.5 139 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/19 08:00 教堂村斯巴达 10 15 16 12 - 25/28 53 +24.5 +37 - - - 3
Station Hill骑士 24 18 21 27 - 42/48 90 146.5 143 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/19 05:45 Hilton Resort巴巴多斯勇士 11 17 18 12 - 28/30 58 +44.5 +29 - - - 26
汉堡王克拉珀姆公牛 33 17 18 19 - 50/37 87 142.5 145 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/27 08:33 巴巴多斯Lumber Co. LSC 19 14 14 25 - 33/39 72 +15.5 -1 - - - 1
Station Hill骑士 16 20 26 9 - 36/35 71 167.5 143 - - -
巴巴多斯总统杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/27 06:05 松林地 13 17 20 30 - 30/50 80 +7.5 +6 - - - 0
克拉珀姆公牛 23 17 28 18 - 40/46 86 172.5 166 - - -