DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:葡萄牙锦标赛 21岁以下

葡锦U21直播

已经结束

葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/25 05:16 卡尼德俱乐部 21岁以下 13 18 12 9 - 31/21 52 -1.5 +11 -1.5 1.91 大119.5 1.83 4.50 0
杜卢米亚尔学院 21岁以下 13 21 11 18 - 34/29 63 132.5 115 1.77 小132.5 1.83 1.83
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/24 04:58 GDEMAM 21岁以下 18 13 18 14 - 31/32 63 -7.5 -7 -7.5 1.83 大124.5 2.00 1.00 0
里奥马约尔 21岁以下 18 13 8 17 - 31/25 56 128.5 119 1.83 小128.5 1.83 3.30
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/23 04:47 奥迪维拉斯 21岁以下 7 16 12 19 - 23/31 54 +26.5 +60 +26.5 1.87 大162.5 1.80 - 0
竞技CP 21岁以下 35 37 20 22 - 72/42 114 133.5 168 1.80 小133.5 1.83 -
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/21 05:26 里斯本慈幼会 21岁以下 12 18 20 25 - 30/45 75 +6.5 +33 +6.5 1.83 大140.5 0.00 10.50 0
Scalipus CS 21岁以下 19 35 25 29 - 54/54 108 140.5 183 1.83 小140.5 1.83 1.36
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/21 05:09 杜卢米亚尔学院 21岁以下 22 10 21 13 - 32/34 66 -17.5 -11 -17.5 1.83 大125.5 1.83 0.00 0
SIMECQ 21歲以下 10 16 15 14 - 26/29 55 133.5 121 1.83 小133.5 1.83 10.00
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/17 05:19 蒙蒂霍BA 21岁以下 5 20 13 13 - 25/26 51 +2.5 +13 +2.5 1.83 大119.5 1.83 15.00 0
GDEMAM 21岁以下 22 16 16 10 - 38/26 64 125.5 115 1.83 小125.5 1.83 1.62
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/17 04:47 竞技CP 21岁以下 20 17 13 19 - 37/32 69 -12.5 -31 -12.5 1.91 大105.5 1.76 1.00 0
巴雷伦斯 21岁以下 14 4 16 4 - 18/20 38 140.5 107 1.77 小140.5 1.83 5.00
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/16 05:15 SIMECQ 21歲以下 19 28 15 26 - 47/41 88 +4.5 -2 +4.5 1.83 大173.5 1.87 0.00 0
Real Clube Vale Cavala 21岁以下 21 33 21 11 - 54/32 86 135.5 174 1.83 小135.5 1.83 1.48
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/16 04:46 罗伯斯de Malveira 21岁以下 22 14 28 13 - 36/41 77 -4.5 -12 -4.5 1.83 大146.5 1.83 1.00 0
奥迪维拉斯 21岁以下 15 16 10 24 - 31/34 65 132.5 142 1.83 小132.5 1.91 2.55
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/14 05:20 卡尼德俱乐部 21岁以下 21 14 19 20 - 35/39 74 -19.5 -27 -19.5 1.91 大122.5 1.83 1.00 0
里斯本慈幼会 21岁以下 10 13 9 15 - 23/24 47 133.5 121 1.77 小133.5 1.83 10.50
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/07 05:29 里斯本慈幼会 21岁以下 17 14 13 27 - 31/40 71 +6.5 -16 +6.5 1.83 大120.5 1.80 1.01 0
SIMECQ 21歲以下 18 5 19 13 - 23/32 55 125.5 126 1.83 小125.5 1.83 1.36
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/02 04:17 SIMECQ 21歲以下 20 8 23 14 - 28/37 65 -8.5 -10 -8.5 1.83 大136.5 0.00 1.01 0
Scalipus CS 21岁以下 15 13 13 14 - 28/27 55 136.5 120 1.83 小136.5 1.83 3.75
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/01 21:57 罗伯斯de Malveira 21岁以下 18 14 28 10 - 32/38 70 -3.5 -14 -3.5 1.83 大127.5 1.76 1.01 0
GDEMAM 21岁以下 17 14 14 11 - 31/25 56 126.5 126 1.83 小126.5 1.91 2.30
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/31 05:14 杜卢米亚尔学院 21岁以下 16 22 20 23 - 38/43 81 -9.5 -30 -9.5 1.83 大125.5 1.90 1.00 0
Real Clube Vale Cavala 21岁以下 13 9 11 18 - 22/29 51 141.5 132 1.83 小141.5 1.83 4.25
葡萄牙锦标赛 21岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/19 04:17 里奥马约尔 21岁以下 15 11 14 21 - 26/35 61 -4.5 +11 -4.5 1.83 大134.5 1.87 14.00 0
Scalipus CS 21岁以下 18 15 19 20 - 33/39 72 129.5 133 1.83 小129.5 1.83 2.55