DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:智利Campioni del Domani 19岁以下

已经结束

智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/15 07:14 CEB蒙特港 19岁以下 18 10 22 18 - 28/40 68 -5.5 -3 -5.5 1.83 大140.5 1.83 2.25 1
Sportiva Italiana 19岁以下 15 16 26 8 - 31/34 65 147.5 133 1.83 小147.5 1.83 2.65
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/15 05:16 Club Estudiantes 19岁以下 15 14 21 19 - 29/40 69 +8.5 -18 +8.5 1.83 大143.5 0.00 1.01 0
Santiago Inba 19岁以下 10 14 10 17 - 24/27 51 143.5 120 1.83 小143.5 1.83 1.27
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/15 03:27 阿尔图罗宝勒 19岁以下 19 18 16 15 - 37/31 68 +3.5 +23 +3.5 1.83 大155.5 1.83 18.00 0
Osorno 19岁以下 25 25 23 18 - 50/41 91 144.5 159 1.83 小144.5 1.83 1.57
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/15 01:45 CD Manquehue 19岁以下 15 8 24 23 2 23/47 72 +3.5 +5 +3.5 1.83 大139.5 1.83 4.00 0
CD Boston College 19岁以下 15 19 25 11 7 34/36 77 142.5 149 1.83 小142.5 1.83 1.56
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/14 07:10 Sportiva Italiana 19岁以下 23 21 17 19 - 44/36 80 -2.5 -8 -2.5 1.83 大151.5 1.83 1.12 0
Santiago Inba 19岁以下 20 19 17 16 - 39/33 72 145.5 152 1.83 小145.5 1.83 2.60
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/14 05:14 CEB蒙特港 19岁以下 19 20 15 10 - 39/25 64 -4.0 -6 -4.0 1.83 大118.5 1.83 1.01 0
Club Estudiantes 19岁以下 15 14 9 20 - 29/29 58 140.5 122 1.83 小140.5 1.83 2.40
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/14 03:30 Osorno 19岁以下 20 20 21 21 - 40/42 82 -3.5 -30 -3.5 1.83 大142.5 2.00 1.01 0
CD Boston College 19岁以下 16 20 9 7 - 36/16 52 148.5 134 1.83 小148.5 1.83 2.25
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/14 01:46 阿尔图罗宝勒 19岁以下 19 14 23 21 - 33/44 77 -1.0 -11 -1.0 1.87 大146.5 1.83 1.00 0
CD Manquehue 19岁以下 17 14 20 15 - 31/35 66 141.0 143 1.80 小141.0 1.83 1.83
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/13 07:28 CD Boston College 19岁以下 17 17 21 21 - 34/42 76 -4.5 +20 -4.5 1.83 大168.5 1.83 17.00 0
Santiago Inba 19岁以下 18 25 30 23 - 43/53 96 146.5 172 1.83 小146.5 1.83 2.50
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/13 05:37 Club Estudiantes 19岁以下 19 26 13 23 - 45/36 81 -1.5 -25 -1.5 1.83 大136.5 0.00 1.00 7
CD Manquehue 19岁以下 15 16 13 12 - 31/25 56 136.5 137 1.83 小136.5 1.83 1.91
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/13 04:03 CEB蒙特港 19岁以下 15 15 28 14 - 30/42 72 -8.5 -10 -8.5 1.83 大135.5 1.83 1.00 0
阿尔图罗宝勒 19岁以下 17 14 11 20 - 31/31 62 145.5 134 1.83 小145.5 1.83 3.65
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/13 02:11 Osorno 19岁以下 16 26 15 14 10 42/29 81 -1.0 +5 -1.0 1.87 大139.5 1.83 3.75 0
Sportiva Italiana 19岁以下 16 16 17 22 15 32/39 86 146.5 167 1.80 小146.5 1.83 1.83
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/12 07:09 CD Boston College 19岁以下 17 10 16 20 - 27/36 63 +4.5 -6 +4.5 1.83 大120.5 1.83 1.09 0
Club Estudiantes 19岁以下 7 13 17 20 - 20/37 57 144.5 120 1.83 小144.5 1.83 1.50
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/12 05:44 Osorno 19岁以下 27 20 14 21 - 47/35 82 -4.0 -2 -4.0 1.83 大142.5 0.00 1.57 6
Santiago Inba 19岁以下 27 10 16 27 - 37/43 80 142.5 162 1.83 小142.5 1.83 2.40
智利Campioni del Domani 19岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/12 03:58 Sportiva Italiana 19岁以下 23 8 25 25 - 31/50 81 -12.5 -9 -12.5 1.83 大163.5 1.83 1.05 0
CD Sergio Ceppi 19岁以下 16 24 20 12 - 40/32 72 133.5 153 1.83 小133.5 1.83 5.75