DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:哈萨克斯坦高级联赛

哈萨高联直播

已经结束

哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/07 16:19 图兰 25 18 22 22 - 43/44 87 -1.5 -10 - - - 0
Bars 21 15 22 19 - 36/41 77 165.5 164 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/07 13:42 ChelSU Kostanay 21 14 25 17 - 35/42 77 -10.5 -3 - - - 0
卡拉干达 25 15 17 17 - 40/34 74 155.5 151 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/27 14:17 卡拉干达 14 13 28 11 - 27/39 66 +19.5 +10 - - - 0
Astana Tigers-KazATU 15 19 17 25 - 34/42 76 136.5 142 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/26 14:10 Astana Tigers-KazATU 16 13 19 20 11 29/39 79 -1.5 -4 - - - 0
Bars 14 12 26 16 7 26/42 75 140.5 154 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/26 13:42 图兰 25 26 25 34 - 51/59 110 +12.5 -4 - - - 0
希姆肯特 28 31 24 23 - 59/47 106 155.5 216 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/25 18:35 希姆肯特 34 25 26 11 - 59/37 96 -14.5 -10 - - - 0
阿特劳巴斯2 17 16 30 23 - 33/53 86 146.5 182 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/25 16:35 图兰 17 16 15 18 - 33/33 66 -11.5 -5 - - - 0
ChelSU Kostanay 13 13 17 18 - 26/35 61 141.5 127 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/24 18:45 阿特劳巴斯2 20 9 13 7 - 29/20 49 +4.5 +3 - - - 0
图兰 11 11 18 12 - 22/30 52 144.5 101 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/24 16:40 ChelSU Kostanay 25 13 18 22 - 38/40 78 +15.5 +17 - - - 0
希姆肯特 23 29 27 16 - 52/43 95 155.5 173 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/23 17:56 希姆肯特 22 19 22 12 - 41/34 75 -26.5 -9 - - - 0
阿特劳巴斯2 10 19 16 21 - 29/37 66 149.5 141 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/23 15:43 图兰 22 21 27 9 - 43/36 79 -3.5 -18 - - - 0
ChelSU Kostanay 14 7 8 32 - 21/40 61 144.5 140 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/29 14:14 卡拉干达 11 21 16 12 - 32/28 60 +20.5 +33 - - - 0
Bars 21 22 27 23 - 43/50 93 138.5 153 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/28 14:05 Bars 25 13 18 21 - 38/39 77 +2.5 -9 - - - 0
Astana Tigers-KazATU 16 22 15 15 - 38/30 68 140.5 145 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/27 14:05 卡拉干达 10 12 13 10 - 22/23 45 +16.5 +34 - - - 0
Bars 18 27 24 10 - 45/34 79 143.5 124 - - -
哈萨克斯坦高级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/15 17:11 Astana Tigers-KazATU 20 18 13 18 - 38/31 69 -10.5 -9 - - - 0
图兰 11 15 18 16 - 26/34 60 156.5 129 - - -