DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:Tunisia Cup Women

突女杯直播

已经结束

Tunisia Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/17 01:45 宰赫拉体育 女子 6 14 21 18 - 20/39 59 -5.5 +3 -5.5 1.77 大119.5 1.90 0.00 0
沙希尔星 女子 15 19 16 12 - 34/28 62 124.5 121 1.91 小124.5 1.83 2.95
Tunisia Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/19 22:42 JS Manazeh 女子 17 11 16 11 - 28/27 55 +5.5 +9 +5.5 1.83 大114.5 2.10 3.50 0
AS Feminine 女子 7 15 18 24 - 22/42 64 109.5 119 1.83 小109.5 1.83 1.41
Tunisia Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/06 23:00 ES Cap Bon 女子 17 19 19 11 - 36/30 66 -1.5 +5 -1.5 1.87 大138.5 1.83 18.00 0
宰赫拉体育 女子 18 15 22 16 - 33/38 71 119.5 137 1.80 小119.5 1.83 1.87
Tunisia Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/02 20:00 史塔德突尼斯人 女子 7 17 14 13 - 24/27 51 +5.5 +1 +5.5 1.83 大99.5 1.83 2.75 25
宰赫拉体育 女子 12 10 17 13 - 22/30 52 118.5 103 1.83 小118.5 1.83 1.41
Tunisia Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/02 20:00 ES萨赫勒 女子 23 13 18 16 - 36/34 70 +3.5 +4 +3.5 1.83 大145.5 1.76 3.25 2
ES Cap Bon 女子 22 13 17 22 - 35/39 74 114.5 144 1.83 小114.5 1.83 1.55
Tunisia Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/19 19:40 AFDF 女子 11 1 9 2 - 12/11 23 +35.5 +51 +35.5 1.83 大104.5 1.71 - 0
ES萨赫勒 女子 17 20 22 15 - 37/37 74 115.5 97 1.83 小115.5 1.83 -
Tunisia Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/17 19:44 宰赫拉体育 女子 11 12 14 12 - 23/26 49 -2.5 -5 -2.5 1.83 大96.5 1.83 1.00 0
斯法克斯 女子 11 13 11 9 - 24/20 44 111.5 93 1.83 小111.5 1.83 2.20
Tunisia Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/17 18:46 高加尼 女子 17 2 8 11 - 19/19 38 +22.5 +43 +22.5 1.83 大113.5 1.83 18.00 0
史塔德突尼斯人 女子 22 22 11 26 - 44/37 81 119.5 119 1.83 小119.5 1.83 1.01
Tunisia Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/13 20:41 阿尔希拉尔 女子 11 11 13 4 - 22/17 39 +33.5 +44 +33.5 1.83 大124.5 1.83 - 0
沙希尔星 女子 23 24 20 16 - 47/36 83 116.5 122 1.83 小116.5 1.83 -
Tunisia Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/30 01:00 Police Dela Circulation 女子 12 10 12 9 - 22/21 43 -5.5 -4 -5.5 1.83 大89.5 1.80 0.00 8
沙希尔星 女子 11 13 11 4 - 24/15 39 122.5 82 1.83 小122.5 1.83 2.70
Tunisia Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/30 01:00 CS斯法克斯 女子 11 12 14 14 - 23/28 51 -2.5 +3 -2.5 1.83 大106.5 1.87 1.27 0
ES Cap Bon 女子 15 15 13 11 - 30/24 54 118.5 105 1.83 小118.5 1.83 2.20
Tunisia Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/19 04:30 ES Cap Bon 女子 18 16 9 10 - 34/19 53 -1.5 +9 -1.5 1.83 大114.5 1.83 0.00 0
沙希尔星 女子 16 7 16 23 - 23/39 62 113.5 115 1.83 小113.5 1.83 1.91