DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:菲律宾PBA发展联盟

菲PBA发展直播

未开始

菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/18 16:00 Go Torakku - 圣克莱尔 - - - - - -/- - -24.5 - -24.5 1.83 大174.5 1.83 1.00 0
基恩泽尔 - - - - - -/- - 174.5 - 1.83 小174.5 1.83 17.00
菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/18 19:30 Eco Oil – DLSU - - - - - -/- - -9.5 - -9.5 1.83 大167.5 1.83 1.20 0
Marinerong Pilipino - San Beda - - - - - -/- - 167.5 - 1.83 小167.5 1.83 4.20

已经结束

菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/16 19:16 Marinerong Pilipino 11 13 18 21 - 24/39 63 -28.5 +9 - - - 0
CEU Scorpions 21 13 21 17 - 34/38 72 160.5 135 - - -
菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/16 16:17 Go Torakku - 圣克莱尔 21 34 27 36 - 55/63 118 -18.5 -34 - - - 0
CCI Yengskivel Crusaders 18 18 32 16 - 36/48 84 158.5 202 - - -
菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/11 16:11 CEU Scorpions 22 19 11 21 - 41/32 73 -5.5 -4 - - - 0
Go Torakku - 圣克莱尔 9 21 22 17 - 30/39 69 155.5 142 - - -
菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/04 16:15 CCI Yengskivel Crusaders 13 15 23 25 - 28/48 76 +40.5 +50 - - - 0
Marinerong Pilipino 38 24 29 35 - 62/64 126 163.5 202 - - -
菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/26 14:50 Marinerong Pilipino 20 22 16 16 - 42/32 74 +7.5 +15 - - - 0
德拉萨大学Green Archers 27 16 27 19 - 43/46 89 170.5 163 - - -
菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/22 14:50 Eco Oil La Salle 28 31 18 31 - 59/49 108 -6.5 -26 - - - 0
Marinerong Pilipino 18 15 28 21 - 33/49 82 164.5 190 - - -
菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/13 15:46 Wangs-拉特朗 9 17 14 11 - 26/25 51 +7.5 +23 - - - 0
Marinerong Pilipino 17 17 15 25 - 34/40 74 167.5 125 - - -
菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/08 16:23 德拉萨大学Green Archers 27 23 21 36 - 50/57 107 -10.5 -29 - - - 0
Perpetual Help 23 19 18 18 - 42/36 78 161.5 185 - - -
菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/08 13:50 Marinerong Pilipino 25 19 17 20 6 44/37 87 -7.5 +6 - - - 0
Wangs 10 18 27 26 12 28/53 93 167.5 180 - - -
菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/06 15:48 Wangs-拉特朗 11 27 16 25 15 38/41 94 -3.5 -7 - - - 0
CEU Scorpions 14 18 32 15 8 32/47 87 162.5 181 - - -
菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/06 13:49 Perpetual Help 27 30 11 29 - 57/40 97 -10.5 -7 - - - 0
PSP 健身者 27 20 26 17 - 47/43 90 167.5 187 - - -
菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/01 15:45 Eco Oil La Salle 27 28 20 27 - 55/47 102 -20.5 -23 - - - 0
Wangs-拉特朗 19 15 21 24 - 34/45 79 159.5 181 - - -
菲律宾PBA发展联盟 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/25 15:48 Eco Oil La Salle 42 38 29 17 - 80/46 126 -46.5 -83 - - - 0
AMA在线教育 10 19 12 2 - 29/14 43 172.5 169 - - -