DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:印度尼西亚IBL

印尼IBL直播

已经结束

印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/06 20:00 雅加达明灯 12 20 12 16 - 32/28 60 -1.5 +8 -1.5 1.76 大128.5 1.87 16.00 54
年轻骑士Pertamina 24 7 19 18 - 31/37 68 136.5 128 1.90 小136.5 1.83 2.10
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/04 19:45 雅加达明灯 21 18 17 15 - 39/32 71 +3.5 -6 +3.5 1.80 大143.5 1.80 1.06 13
年轻骑士Pertamina 17 12 22 14 - 29/36 65 133.5 136 1.87 小133.5 1.76 1.57
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/03 20:00 年轻骑士Pertamina 24 14 20 12 - 38/32 70 -1.5 -20 -1.5 1.83 大123.5 1.80 1.00 27
雅加达明灯 12 11 13 14 - 23/27 50 138.5 120 1.83 小138.5 1.83 2.00
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/30 20:00 年轻骑士Pertamina 25 21 18 8 - 46/26 72 -13.5 -24 -13.5 1.80 大127.5 1.87 1.00 3
West Bandits Solo 13 10 16 9 - 23/25 48 131.5 120 1.87 小131.5 1.83 7.75
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/30 16:45 雅加达明灯 16 30 18 27 - 46/45 91 -13.5 -24 -13.5 1.80 大153.5 1.80 1.00 30
泗水百叶门 13 13 21 20 - 26/41 67 145.5 158 1.87 小145.5 1.83 7.75
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/28 19:48 泗水百叶门 17 17 17 16 - 34/33 67 +11.5 +17 +11.5 1.83 大152.5 1.76 18.00 25
雅加达明灯 20 25 23 16 - 45/39 84 145.5 151 1.83 小145.5 1.83 1.12
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/28 16:45 West Bandits Solo 16 15 10 17 - 31/27 58 +11.5 +8 +11.5 1.83 大126.5 1.87 16.00 19
年轻骑士Pertamina 16 16 19 15 - 32/34 66 134.5 124 1.83 小134.5 1.83 1.12
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/25 19:41 万隆Prawira 7 20 22 21 - 27/43 70 -2.5 +10 -2.5 1.80 大151.5 1.87 0.00 83
West Bandits Solo 21 18 20 21 - 39/41 80 142.5 150 1.87 小142.5 1.83 2.25
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/25 16:40 泗水百叶门 19 18 12 18 - 37/30 67 +1.5 -11 +1.5 1.83 大128.5 1.71 1.02 63
日惹比马土著 13 13 24 6 - 26/30 56 133.5 123 1.83 小133.5 1.83 1.71
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/24 19:43 日惹比马土著 24 14 18 2 5 38/20 63 -5.5 +4 -5.5 1.90 大117.5 1.71 0.00 35
泗水百叶门 13 20 12 13 9 33/25 67 135.5 130 1.76 小135.5 1.83 2.60
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/24 16:41 West Bandits Solo 21 26 14 18 - 47/32 79 +7.5 -10 +7.5 1.87 大151.5 1.76 1.01 25
万隆Prawira 20 14 19 16 - 34/35 69 142.5 148 1.80 小142.5 1.80 1.26
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/23 19:43 万隆Prawira 20 19 24 22 - 39/46 85 -3.5 -17 -3.5 1.83 大154.5 1.87 1.00 5
West Bandits Solo 11 21 14 22 - 32/36 68 137.5 153 1.83 小137.5 1.83 2.30
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/23 16:46 泗水百叶门 5 17 19 22 - 22/41 63 -1.5 +16 -1.5 1.83 大138.5 1.90 17.00 41
日惹比马土著 26 20 18 15 - 46/33 79 133.5 142 1.83 小133.5 1.83 2.00
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/10 21:00 日惹比马土著[8] 23 5 21 22 - 28/43 71 -24.5 -26 -24.5 1.87 大113.5 1.80 1.01 3
泗水[12] 13 13 10 9 - 26/19 45 132.5 116 1.80 小132.5 1.83 18.00
印度尼西亚IBL 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/10 17:44 West Bandits Solo 29 18 10 9 - 47/19 66 +1.5 +3 +1.5 1.83 大136.5 1.83 0.00 6
万隆Prawira 13 18 16 22 - 31/38 69 137.5 135 1.83 小137.5 1.83 1.71