DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:菲律宾NCRAA 女子

菲N女直播

已经结束

菲律宾NCRAA 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/26 09:51 CEU 蝎子 女子 23 20 19 23 - 43/42 85 -6.5 -12 - - - 0
PUP Radicals 女子 16 21 14 22 - 37/36 73 139.5 158 - - -
菲律宾NCRAA 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/22 14:41 DLSU-D Patriots 女子 21 21 19 14 - 42/33 75 +3.5 +15 - - - 0
PUP Radicals 女子 25 21 21 23 - 46/44 90 139.5 165 - - -
菲律宾NCRAA 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/22 08:45 CEU 蝎子 女子 25 17 22 17 - 42/39 81 -20.5 -34 - - - 0
PMMS Mariners 女子 15 7 9 16 - 22/25 47 141.5 128 - - -
菲律宾NCRAA 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/08 12:38 DLSU-D Patriots 女子 22 11 13 22 - 33/35 68 +13.5 +11 - - - 0
PUP Radicals 女子 19 28 19 13 - 47/32 79 152.5 147 - - -
菲律宾NCRAA 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/26 08:41 PMMS Women 15 28 17 13 - 43/30 73 -15.5 -24 - - - 0
EAC-C 女子 14 8 15 12 - 22/27 49 134.5 122 - - -