DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

波斯耶 Posusje

所属国家:波黑

参加比赛: BIH Prvenstvo联赛 BIH Prvenstvo联赛 俱乐部友谊赛

已经结束

俱乐部友谊赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/16 23:18 GKK希别尼克 22 28 24 29 - 50/53 103 -5.5 -34 -5.5 1.83 大164.5 1.83 1.00 0
波斯耶 19 15 18 17 - 34/35 69 152.5 172 1.83 小152.5 1.83 2.70
俱乐部友谊赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/16 01:47 奥卡尔 25 22 25 14 - 47/39 86 -3.5 -4 -3.5 1.83 大164.5 1.83 0.00 0
波斯耶 31 15 20 16 - 46/36 82 158.5 168 1.83 小158.5 1.83 2.25
BIH Prvenstvo联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/06 22:46 Spars 30 21 25 17 - 51/42 93 -8.5 -16 -8.5 1.80 大175.5 1.90 1.00 3
波斯耶 17 14 26 20 - 31/46 77 163.5 170 1.87 小163.5 1.83 3.85
BIH Prvenstvo联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/02 01:44 波斯耶 20 18 14 18 - 38/32 70 +12.5 -6 +12.5 1.83 大139.5 1.90 1.83 0
波斯尼亚•萨拉热窝 15 16 21 12 - 31/33 64 158.5 134 1.83 小158.5 1.87 1.12
BIH Prvenstvo联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/26 01:54 比耶利纳未来 27 18 30 18 - 45/48 93 -17.5 -20 -17.5 1.83 大160.5 0.00 1.00 0
波斯耶 21 16 19 17 - 37/36 73 160.5 166 1.83 小160.5 1.83 9.50
BIH Prvenstvo联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/20 01:47 波斯耶 24 27 15 15 - 51/30 81 +7.5 -19 +7.5 1.87 大159.5 0.00 1.00 0
斯洛博达图兹拉 15 15 13 19 - 30/32 62 159.5 143 1.80 小159.5 1.83 1.28
BIH Prvenstvo联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/15 01:45 博拉克 18 26 18 21 - 44/39 83 -17.5 -18 -17.5 1.83 大143.5 1.76 1.00 0
波斯耶 12 15 18 20 - 27/38 65 161.5 148 1.83 小161.5 1.83 9.50
BIH Prvenstvo联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/13 01:47 Zrinjski 22 22 18 23 - 44/41 85 -3.5 +4 -3.5 1.83 大176.5 2.10 2.85 0
波斯耶 18 24 26 21 - 42/47 89 162.5 174 1.83 小162.5 1.83 2.25
BIH Prvenstvo联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/29 00:48 OKK斯拉维亚(1996) 23 21 27 27 - 44/54 98 -10.5 -14 -10.5 1.83 大184.5 2.00 1.01 0
波斯耶 19 20 25 20 - 39/45 84 154.5 182 1.83 小154.5 1.83 4.40
BIH Prvenstvo联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/09 01:37 波斯耶 26 19 26 11 - 45/37 82 +5.5 -5 +5.5 1.83 大171.5 1.90 1.21 0
Spars 23 21 20 13 - 44/33 77 158.5 159 1.83 小158.5 1.83 1.43