DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

Titanes de Barranquilla Titanes de Barranquilla

所属国家:哥伦比亚

参加比赛: 哥伦比亚Liga 美洲篮球冠军联赛

已经结束

哥伦比亚Liga 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/08 08:00 Titanes de Barranquilla 24 24 22 19 - 48/41 89 -15.5 -1 -15.5 1.83 大178.5 1.80 1.22 13
提格雷洛斯迪安蒂奥基亚 23 23 17 25 - 46/42 88 166.5 177 1.83 小166.5 1.87 8.00
哥伦比亚Liga 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/06 08:00 Titanes de Barranquilla 24 24 15 26 - 48/41 89 -16.5 -14 -16.5 1.83 大167.5 0.00 1.00 1
提格雷洛斯迪安蒂奥基亚 21 20 20 14 - 41/34 75 167.5 164 1.83 小167.5 1.83 8.75
哥伦比亚Liga 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/05 08:30 Titanes de Barranquilla 31 25 28 19 - 56/47 103 -9.5 -35 -9.5 1.83 大173.5 1.83 1.00 6
提格雷洛斯迪安蒂奥基亚 11 18 18 21 - 29/39 68 160.5 171 1.83 小160.5 1.83 4.00
哥伦比亚Liga 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/31 05:00 Titanes de Barranquilla 23 22 27 21 - 45/48 93 -8.5 -26 -8.5 1.83 大163.5 0.00 1.00 0
Cafeteros de亚美尼亚 21 9 18 19 - 30/37 67 163.5 160 1.83 小163.5 1.83 3.65
哥伦比亚Liga 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/30 06:30 Cafeteros de亚美尼亚 18 14 30 11 - 32/41 73 +7.5 +15 +7.5 1.83 大163.5 1.83 16.00 2
Titanes de Barranquilla 25 22 17 24 - 47/41 88 162.5 161 1.83 小162.5 1.83 1.31
哥伦比亚Liga 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/27 08:30 Titanes de Barranquilla 19 19 19 23 - 38/42 80 -9.5 -1 -9.5 1.83 大169.5 1.80 1.13 4
Cafeteros de亚美尼亚 19 24 20 16 - 43/36 79 166.5 159 1.83 小166.5 1.83 4.00
哥伦比亚Liga 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/24 06:00 Bucaros de Bucaramanga 11 19 28 10 - 30/38 68 +15.5 +37 +15.5 1.83 大178.5 1.80 17.00 1
Titanes de Barranquilla 26 23 28 28 - 49/56 105 172.5 173 1.83 小172.5 1.83 1.06
哥伦比亚Liga 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/22 09:45 Titanes de Barranquilla 17 28 29 33 - 45/62 107 -10.5 -38 -10.5 1.83 大179.5 2.00 1.00 1
Bucaros de Bucaramanga 18 20 18 13 - 38/31 69 169.5 176 1.83 小169.5 1.87 4.40
哥伦比亚Liga 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/20 03:00 Cafeteros de亚美尼亚 26 9 23 15 - 35/38 73 +11.5 +9 +11.5 1.83 大156.5 1.87 12.00 0
Titanes de Barranquilla 24 28 15 15 - 52/30 82 166.5 155 1.83 小166.5 1.83 1.14
哥伦比亚Liga 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/18 08:30 Piratas de Bogota 22 22 21 18 - 44/39 83 +16.5 +14 +16.5 1.83 大175.5 1.90 18.00 21
Titanes de Barranquilla 24 19 22 32 - 43/54 97 164.5 180 1.83 小164.5 1.83 1.04