DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:Finland Cup Women

芬兰杯女直播

已经结束

Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/16 22:56 Peli Karhut 女子 20 23 13 21 - 43/34 77 -13.5 -13 -13.5 1.83 大145.5 1.90 1.01 0
托帕 女子 15 17 15 17 - 32/32 64 156.5 141 1.83 小156.5 1.83 6.75
Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/15 20:11 Peli-Karhut 女子 18 23 24 21 - 41/45 86 -18.5 -13 -18.5 1.83 大156.5 1.87 1.01 1
Espoo篮球 女子 7 21 24 21 - 28/45 73 145.5 159 1.83 小145.5 1.83 10.50
Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/11 01:00 托帕 女子 24 14 26 25 - 38/51 89 -21.5 -9 -21.5 1.83 大147.5 0.00 1.01 0
福山Alku 女子 17 21 25 17 - 38/42 80 147.5 169 1.83 小147.5 1.87 11.50
Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/11 00:30 Peli Karhut 女子 15 27 27 24 - 42/51 93 -15.5 -10 -15.5 1.83 大173.5 1.71 1.00 0
Tapiolan Honka 女子 24 17 26 16 - 41/42 83 149.5 176 1.83 小149.5 1.83 8.25
Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/11 00:30 Kouvottaret 女子 17 27 16 27 - 44/43 87 -7.5 +5 -7.5 1.83 大179.5 1.80 3.75 0
Espoo篮球 女子 18 22 23 29 - 40/52 92 150.5 179 1.83 小150.5 1.83 3.30
Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/14 23:30 Espoo篮球 女子 8 27 22 24 - 35/46 81 +7.5 +17 +7.5 1.83 大179.5 1.71 17.00 0
Peli-Karhut 女子 18 28 25 27 - 46/52 98 159.5 179 1.83 小159.5 1.80 1.31
Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/21 00:30 Kouvottaret 女子 12 22 8 25 - 34/33 67 +4.5 +9 +4.5 1.83 大143.5 1.83 0.00 8
Espoo篮球 女子 21 15 12 28 - 36/40 76 159.5 143 1.83 小159.5 1.83 1.50
Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/21 00:15 Vimpelin Veto 女子 10 19 11 28 - 29/39 68 +25.5 +15 +25.5 1.83 大154.5 1.83 18.00 0
Peli Karhut 女子 20 23 21 19 - 43/40 83 152.5 151 1.83 小152.5 1.83 1.00
Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/12 23:00 福山Alku 女子 17 22 17 7 - 39/24 63 -5.5 +15 -5.5 1.83 大149.5 1.76 18.00 0
Kouvottaret 女子 26 11 17 24 - 37/41 78 152.5 141 1.83 小152.5 1.83 2.65
Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/12 23:00 Peli Karhut 女子 30 29 28 23 - 59/51 110 -33.5 -65 -33.5 1.83 大161.5 1.80 - 0
托帕 女子 10 16 7 12 - 26/19 45 153.5 155 1.83 小153.5 1.83 -
Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/12 21:00 Tapiolan Honka 女子 23 17 18 22 - 40/40 80 -23.5 +4 -23.5 1.83 大162.5 1.83 0.00 7
Vimpelin Veto 女子 27 18 19 20 - 45/39 84 153.5 164 1.83 小153.5 1.83 16.00
Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/27 01:00 Kouvottaret 女子 25 19 28 10 - 44/38 82 +4.5 +14 +4.5 1.83 大186.5 1.71 17.00 0
Peli-Karhut 女子 26 26 26 18 - 52/44 96 156.5 178 1.83 小156.5 1.83 1.50
Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/10 00:30 Peli Karhut 女子 27 19 24 22 - 46/46 92 -10.5 -11 -10.5 1.83 大179.5 1.91 1.00 0
福山Alku 女子 24 19 20 18 - 43/38 81 160.5 173 1.83 小160.5 1.83 4.40
Finland Cup Women 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/09 00:30 Kouvottaret 女子 16 10 25 29 - 26/54 80 -5.5 -6 -5.5 1.83 大151.5 1.83 0.00 1
拉彭兰塔 女子 24 16 14 20 - 40/34 74 149.5 154 1.83 小149.5 1.83 2.65