DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:喀麦隆国家锦标赛

喀麦隆锦直播

已经结束

喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/05 14:43 火鸟 17 10 9 8 - 27/17 44 +1.5 +13 - - - 1
杜阿拉大学 11 13 17 16 - 24/33 57 143.5 101 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/12 22:49 BEAC 16 14 20 23 - 30/43 73 +4.5 +5 - - - 0
Le恩坎篮球 30 16 17 15 - 46/32 78 149.5 151 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/12 18:45 FAP Yaounde 17 18 16 20 - 35/36 71 -29.5 -31 - - - 0
Nzui Manto BGTE 13 10 12 5 - 23/17 40 136.5 111 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/12 17:32 布埃亚火山勇士 10 15 9 16 - 25/25 50 +27.5 +52 - - - 0
杜阿拉大学 30 10 27 35 - 40/62 102 126.5 152 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/12 15:00 火鸟 23 17 23 19 - 40/42 82 -8.5 -16 - - - 0
Etoile Sportive DLA 11 17 11 27 - 28/38 66 132.5 148 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/11 22:46 Onyx Yaounde 12 6 19 10 - 18/29 47 +21.5 +35 - - - 0
FAP Yaounde 19 22 19 22 - 41/41 82 149.5 129 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/11 16:42 Nzui Manto BGTE 15 11 23 17 - 26/40 66 -3.5 +4 - - - 1
火鸟 17 12 16 25 - 29/41 70 135.5 136 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/18 23:00 Le恩坎篮球 17 19 20 20 - 36/40 76 -28.5 -20 - - - 79
布埃亚火山勇士 17 12 14 13 - 29/27 56 130.5 132 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/18 21:00 杜阿拉大学 16 15 13 12 8 31/25 64 -1.5 +2 - - - 121
Ecole de Basket DLA 16 12 15 13 10 28/28 66 136.5 130 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/17 23:00 Ecole de Basket DLA 13 19 21 19 - 32/40 72 -13.5 -14 - - - 75
布埃亚火山勇士 14 13 16 15 - 27/31 58 127.5 130 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/17 21:00 杜阿拉大学 16 16 18 15 - 32/33 65 +7.5 +9 - - - 58
Le恩坎篮球 19 17 20 18 - 36/38 74 137.5 139 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/16 23:00 布埃亚火山勇士 15 10 14 12 - 25/26 51 +16.5 +17 - - - 50
杜阿拉大学 15 16 18 19 - 31/37 68 128.5 119 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/16 21:00 Le恩坎篮球 21 18 19 15 - 39/34 73 -11.5 -13 - - - 38
Ecole de Basket DLA 16 15 14 15 - 31/29 60 139.5 133 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/14 23:00 布埃亚火山勇士 14 10 11 13 - 24/24 48 +24.5 +32 - - - 37
Le恩坎篮球 22 20 18 20 - 42/38 80 133.5 128 - - -
喀麦隆国家锦标赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/14 21:00 Ecole de Basket DLA 15 18 21 17 10 33/38 81 +1.5 -1 - - - 30
杜阿拉大学 17 16 18 20 9 33/38 80 136.5 161 - - -