DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:阿根廷超级4联赛

已经结束

阿根廷超级4联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/16 08:00 Obera TC 20 18 31 15 - 38/46 84 -7.5 -9 - - - 7
Barrio Parque 21 25 16 13 - 46/29 75 156.5 159 - - -
阿根廷超级4联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/15 09:00 Obera TC 26 21 18 18 - 47/36 83 -6.5 -13 - - - 0
奥拉瓦里亚学生 23 20 16 11 - 43/27 70 157.5 153 - - -
阿根廷超级4联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/15 07:00 Barrio Parque 24 17 15 19 - 41/34 75 +1.5 -9 - - - 11
Deportivo Viedma 8 11 24 23 - 19/47 66 161.5 141 - - -
阿根廷超级4联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/10 07:43 Barrio Parque 16 15 25 27 - 31/52 83 -2.5 +10 - - - 0
Salta Basket 27 18 19 29 - 45/48 93 149.5 176 - - -
阿根廷超级4联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/09 08:14 Rocamora 11 22 19 12 - 33/31 64 -5.5 +1 - - - 2
Salta Basket 19 14 19 13 - 33/32 65 154.5 129 - - -
阿根廷超级4联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/09 05:34 Barrio Parque 27 22 18 19 - 49/37 86 -5.5 -11 - - - 3
Deportivo Viedma 20 19 19 17 - 39/36 75 154.5 161 - - -