DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:阿根廷Platense Primera A1

已经结束

阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/11 08:30 雅典(普拉滕) 21 16 21 23 - 37/44 81 -4.5 -17 - - - 1
Union Vecinal(普拉滕斯) 15 14 14 21 - 29/35 64 142.5 145 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/04 08:30 Union Vecinal(普拉滕斯) 17 11 17 13 - 28/30 58 +3.5 -4 - - - 0
雅典(普拉滕) 18 17 11 8 - 35/19 54 138.5 112 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/03 08:30 UNLP 19 18 11 20 - 37/31 68 -5.5 +8 - - - 0
拉普拉塔体操击剑 14 12 28 22 - 26/50 76 153.5 144 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/28 08:30 拉普拉塔体操击剑 29 15 26 25 - 44/51 95 -3.5 -15 - - - 5
UNLP 26 17 21 16 - 43/37 80 142.5 175 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/27 08:30 雅典(普拉滕) 12 16 20 22 - 28/42 70 -5.5 -11 - - - 0
Union Vecinal(普拉滕斯) 15 17 11 16 - 32/27 59 140.5 129 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/21 08:30 布宜诺斯艾利斯省银行 11 12 13 14 - 23/27 50 +1.5 +2 - - - 0
雷孔基斯塔 14 13 14 11 - 27/25 52 135.5 102 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/21 08:30 UNLP 21 23 13 27 - 44/40 84 -5.5 -14 - - - 0
拉普拉塔体操击剑 24 11 17 18 - 35/35 70 138.5 154 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/21 08:30 CEYE 9 4 16 5 - 13/21 34 -3.5 +12 - - - 0
Villa 圣卡洛斯 18 6 14 8 - 24/22 46 130.5 80 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/19 08:30 雅典(普拉滕) 19 22 19 11 - 41/30 71 -3.5 -15 - - - 0
Astillero 14 16 12 14 - 30/26 56 142.5 127 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/14 08:30 Villa 圣卡洛斯 21 14 12 20 - 35/32 67 -9.5 -7 - - - 0
CEYE 8 14 17 21 - 22/38 60 134.5 127 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/13 08:30 Astillero 16 15 16 10 - 31/26 57 +1.5 +30 - - - 2
雅典(普拉滕) 22 15 28 22 - 37/50 87 140.5 144 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/13 08:17 普拉滕斯(普拉滕斯) 12 17 19 18 - 29/37 66 -3.5 +5 - - - 0
Union Vecinal(普拉滕斯) 10 17 23 21 - 27/44 71 141.5 137 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/07 08:30 Villa 圣卡洛斯 12 23 19 26 - 35/45 80 -2.5 -2 - - - 2
UNLP 16 12 24 26 - 28/50 78 135.5 158 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/07 08:30 雅典(普拉滕) 16 22 11 19 - 38/30 68 -10.5 -19 - - - 0
Union Vecinal(普拉滕斯) 16 12 11 10 - 28/21 49 136.5 117 - - -
阿根廷Platense Primera A1 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
11/06 08:30 Sud America de Tolosa 20 15 17 12 - 35/29 64 +5.0 +18 - - - 0
布宜诺斯艾利斯省银行 21 24 23 14 - 45/37 82 130.5 146 - - -