DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:匈牙利联赛 20岁以下

已经结束

匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/17 22:00 KTE-Duna 20岁以下 15 23 16 23 - 38/39 77 +3.5 +8 - - - 3
SZTE-Szedeak 20岁以下 22 14 26 23 - 36/49 85 159.5 162 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/04 19:30 ZTE KK 20岁以下 30 16 22 27 - 46/49 95 +4.5 -10 - - - 0
法尔科松博特海伊 20岁以下 24 26 13 22 - 50/35 85 157.5 180 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/03 23:00 Kaposvari U20 22 24 17 17 - 46/34 80 +17.5 -5 - - - 11
DEAC U20 18 20 10 27 - 38/37 75 155.5 155 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/29 01:00 法尔科松博特海伊 20岁以下 16 22 18 19 - 38/37 75 -1.5 -15 - - - 0
Pecsi VSK U20 20 16 17 7 - 36/24 60 158.5 135 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/22 22:15 肖普朗KC 20岁以下 17 19 11 18 - 36/29 65 +4.5 +9 - - - 0
SZTE-Szedeak 20岁以下 22 17 22 13 - 39/35 74 156.5 139 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/21 22:15 Szolnoki Olaj U20 23 24 28 19 - 47/47 94 +3.5 -18 - - - 0
Pecsi VSK U20 17 15 23 21 - 32/44 76 160.5 170 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/20 22:59 JP Auto - JKSE 20岁以下 24 17 18 16 - 41/34 75 +29 +26 - - - 4
SZTE-Szedeak 20岁以下 20 30 28 23 - 50/51 101 161.5 176 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/20 21:45 ZTE KK 20岁以下 21 14 12 21 - 35/33 68 +20.5 +15 - - - 5
DEAC U20 33 17 21 12 - 50/33 83 164.5 151 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/08 22:20 Pecsi VSK U20 15 10 20 17 - 25/37 62 -12.5 +10 - - - 4
法尔科松博特海伊 20岁以下 18 21 15 18 - 39/33 72 154.5 134 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/08 21:48 KTE-Duna 20岁以下 19 20 10 12 - 39/22 61 -12.5 +22 - - - 0
Tehetseges Fiatalok 20岁以下 26 17 28 12 - 43/40 83 157.5 144 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/01 21:50 SZTE-Szedeak 20岁以下 18 22 23 22 - 40/45 85 -2.0 -9 - - - 7
Pecsi VSK U20 16 18 19 23 - 34/42 76 164.5 161 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/08 22:05 SZTE-Szedeak 20岁以下 20 26 15 22 - 46/37 83 +2.5 -20 - - - 2
Alba Fehervar U20 14 21 6 22 - 35/28 63 162.5 146 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/08 21:43 法尔科松博特海伊 20岁以下 36 22 17 18 - 58/35 93 +9.5 -11 - - - 0
DEAC U20 9 15 26 32 - 24/58 82 166.5 175 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/01 21:49 ZTE KK 20岁以下 12 22 6 31 - 34/37 71 +8.5 +31 - - - 8
法尔科松博特海伊 20岁以下 29 25 26 22 - 54/48 102 155.5 173 - - -
匈牙利联赛 20岁以下 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/18 21:15 KTE-Duna 20岁以下 17 19 15 30 - 36/45 81 +13.5 +1 - - - 1
Alba Fehervar U20 21 24 14 23 - 45/37 82 151.5 163 - - -