DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:哥伦比亚国家杯

已经结束

哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/26 10:04 Meta体育俱乐部 28 24 26 24 - 52/50 102 -10.5 -32 - - - 4
圣玛尔塔Samarios 15 10 20 25 - 25/45 70 137.5 172 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/26 07:17 Cafeteros 22 29 11 18 - 51/29 80 -4.5 -7 - - - 10
Brooks Hill 15 16 16 26 - 31/42 73 149.5 153 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/25 10:49 圣玛尔塔Samarios 19 14 31 22 - 33/53 86 -6.5 -5 - - - 41
Cafeteros 20 9 22 30 - 29/52 81 138.5 167 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/25 07:19 Meta体育俱乐部 18 13 21 26 - 31/47 78 -5.5 -35 - - - 3
Brooks Hill 11 17 8 7 - 28/15 43 139.5 121 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/21 00:26 古尔罗斯 13 11 17 15 - 24/32 56 +12.5 +9 - - - 0
Meta体育俱乐部 21 10 17 17 - 31/34 65 140.5 121 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/20 22:18 蒙大拿Academia 16 21 22 19 - 37/41 78 -13.5 -8 - - - 2
Cafeteros 18 7 16 29 - 25/45 70 141.5 148 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/20 08:44 Meta体育俱乐部 14 16 21 17 - 30/38 68 +9.5 -15 - - - 0
蒙大拿Academia 15 14 11 13 - 29/24 53 149.5 121 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/20 07:01 Cafeteros 20 11 15 23 - 31/38 69 -10.5 +7 - - - 4
古尔罗斯 19 21 16 20 - 40/36 76 142.5 145 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/19 08:46 Meta体育俱乐部 24 10 24 15 - 34/39 73 -8.5 -11 - - - 14
Cafeteros 13 16 11 22 - 29/33 62 141.5 135 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/19 07:15 古尔罗斯 7 13 20 22 - 20/42 62 +13.5 +20 - - - 19
蒙大拿Academia 28 27 19 8 - 55/27 82 152.5 144 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/13 23:46 Cafeteros 16 12 19 18 - 28/37 65 +5.5 -4 - - - 0
蒙大拿Academia 15 21 10 15 - 36/25 61 143.5 126 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/13 22:11 Meta体育俱乐部 13 17 16 25 - 30/41 71 -6.5 -4 - - - 8
古尔罗斯 18 19 12 18 - 37/30 67 150.5 138 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/13 08:46 Meta体育俱乐部 23 11 23 17 - 34/40 74 +5.5 -7 - - - 1
Cafeteros 20 17 18 12 - 37/30 67 145.5 141 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/13 07:24 古尔罗斯 11 20 21 19 - 31/40 71 +31.5 +13 - - - 15
蒙大拿Academia 27 21 15 21 - 48/36 84 143.5 155 - - -
哥伦比亚国家杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/12 08:47 Cafeteros 27 18 19 19 - 45/38 83 -5.5 -18 - - - 4
古尔罗斯 22 16 18 9 - 38/27 65 144.5 148 - - -