DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:巴巴多斯超级联赛

已经结束

巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/16 08:00 Orange 3 Pinelands 16 20 16 22 - 36/38 74 -2.5 +2 - - - 7
Station Hill骑士 19 17 17 23 - 36/40 76 155.5 150 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/16 06:00 克拉珀姆公牛 16 20 26 18 - 36/44 80 -22.5 -15 - - - 0
City United Celtics 16 25 11 13 - 41/24 65 153.5 145 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/16 04:39 综合学校三叉戟 24 21 25 21 - 45/46 91 -2.5 -18 - - - 2
Alhcs斯巴达 18 13 18 24 - 31/42 73 169.5 164 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/13 08:00 巴巴多斯Lumber Co. LSC 19 19 21 21 - 38/42 80 -10.5 -16 - - - 14
Alhcs斯巴达 10 13 23 18 - 23/41 64 149.5 144 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/13 06:00 Station Hill骑士 18 18 26 28 - 36/54 90 -11.5 -11 - - - 17
综合学校三叉戟 20 17 19 23 - 37/42 79 159.5 169 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/11 08:00 松林地 11 22 25 14 - 33/39 72 -16.5 -4 - - - 0
City United Celtics 24 17 14 13 - 41/27 68 154.5 140 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/11 06:00 巴巴多斯勇士 8 14 17 14 - 22/31 53 +38.5 +25 - - - 6
克拉珀姆公牛 21 21 25 11 - 42/36 78 144.5 131 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/09 08:00 Station Hill骑士 19 21 22 20 - 40/42 82 -22.5 -12 - - - 0
巴巴多斯Lumber Co. LSC 16 15 21 18 - 31/39 70 150.5 152 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/09 06:00 综合学校三叉戟 24 24 19 27 - 48/46 94 +8.5 +9 - - - 2
松林地 29 25 31 18 - 54/49 103 166.5 197 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/09 04:00 斯巴达人 20 17 11 23 - 37/34 71 +16.5 +10 - - - 0
克拉珀姆公牛 19 27 18 17 - 46/35 81 148.5 152 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/09 02:00 巴巴多斯勇士 13 14 24 22 9 27/46 82 +15.5 +5 - - - 0
City United Celtics 16 25 18 14 14 41/32 87 140.5 169 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/02 06:00 斯巴达人 11 35 24 14 13 46/38 97 +1.5 -1 - - - 5
City United Celtics 21 22 16 25 12 43/41 96 150.5 193 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/28 08:00 克拉珀姆公牛 20 26 19 18 - 46/37 83 -10.5 -22 - - - 10
巴巴多斯Lumber Co. LSC 15 16 16 14 - 31/30 61 147.5 144 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/17 08:00 松林地 14 13 27 18 - 27/45 72 -1.5 +5 - - - 3
克拉珀姆公牛 15 16 16 30 - 31/46 77 148.5 149 - - -
巴巴多斯超级联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/17 04:00 City United Celtics 24 16 8 23 - 40/31 71 -7.5 +5 - - - 0
斯巴达人 17 25 19 15 - 42/34 76 152.5 147 - - -