DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:智利SAESA联赛

智利S联直播

已经结束

智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/21 07:47 Español奥索尔诺 22 30 35 22 - 52/57 109 -36.5 -50 -36.5 1.71 大168.5 1.83 - 0
CD伦科切市 11 19 16 13 - 30/29 59 142.5 168 2.00 小142.5 1.83 -
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/21 06:49 CDSC巴拉斯港 15 14 11 12 - 29/23 52 -4.5 +15 -4.5 1.83 大132.5 0.00 0.00 0
蒙特港 13 15 21 18 - 28/39 67 132.5 119 1.83 小132.5 1.83 2.55
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/16 05:41 CD伦科切市 19 14 15 15 - 33/30 63 -3.5 -7 -3.5 1.80 大123.5 1.71 1.01 0
Valdivia SAESA 13 10 9 24 - 23/33 56 133.5 119 1.87 小133.5 1.83 2.40
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/16 05:41 CDSC巴拉斯港 10 24 15 25 - 34/40 74 -4.5 -2 -4.5 1.83 大142.5 2.00 1.28 2
CDSC Achao 18 21 10 23 - 39/33 72 147.5 146 1.83 小147.5 1.83 2.50
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/14 06:45 Valdivia SAESA 9 12 16 20 - 21/36 57 -8.5 +7 -8.5 1.87 大134.5 0.00 9.50 0
Municipal Loncoche SAESA 21 15 12 16 - 36/28 64 134.5 121 1.80 小134.5 1.83 3.50
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/14 06:44 Achao SAESA 20 13 21 1 - 33/22 55 -5.5 +17 -5.5 1.87 大144.5 1.83 0.00 0
CDSC Puerto Varas SAESA 22 28 22 - 50/22 72 144.5 127 1.80 小144.5 1.83 2.60
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/14 06:44 Puerto Montt SAESA 21 15 18 20 - 36/38 74 -4.5 -6 -4.5 1.83 大138.5 1.87 1.16 0
Ancud SAESA 12 15 25 16 - 27/41 68 145.5 142 1.83 小145.5 1.83 2.50
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/18 05:46 San Francisco Asis SAESA 23 16 23 21 - 39/44 83 +5.5 -33 +5.5 1.83 大135.5 2.00 1.00 0
Achao SAESA 10 7 19 14 - 17/33 50 153.5 133 1.83 小153.5 1.83 1.43
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/18 05:46 Temuco SAESA 20 10 22 22 - 30/44 74 -12.5 -15 -12.5 1.77 大130.5 1.83 1.00 0
Municipal Gorbea SAESA 4 23 18 14 - 27/32 59 138.5 133 1.91 小138.5 1.83 6.75
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/17 06:43 Deportes Castro SAESA 15 33 26 30 - 48/56 104 +4.5 -25 +4.5 1.83 大179.5 2.10 1.00 0
Ancud SAESA 10 21 24 24 - 31/48 79 162.5 183 1.83 小162.5 1.77 1.50
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/17 06:43 Municipal Loncoche SAESA 19 16 8 10 - 35/18 53 -15.5 +37 -15.5 1.83 大150.5 2.00 17.00 0
劳塔罗SAESA 19 24 29 18 - 43/47 90 142.5 143 1.83 小142.5 1.83 8.25
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/17 06:42 Las Animas SAESA 11 15 20 15 - 26/35 61 -5.5 +4 -5.5 1.83 大132.5 1.83 8.25 0
Valdivia SAESA 17 8 21 19 - 25/40 65 128.5 126 1.83 小128.5 1.83 2.70
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/17 04:47 Alemana Paillaco SAESA 16 14 14 21 - 30/35 65 -5.5 -7 -5.5 1.83 大114.5 1.76 0.00 0
CD La Union SAESA 13 13 14 18 - 26/32 58 126.5 123 1.83 小126.5 1.83 2.70
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/04 05:45 Deportes Castro SAESA 13 27 22 22 - 40/44 84 -8.5 -3 -8.5 1.83 大159.5 1.83 1.13 0
Achao SAESA 14 23 17 27 - 37/44 81 159.5 165 1.83 小159.5 1.83 3.65
智利SAESA联赛 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
07/03 07:13 Deportivo Osorno SAESA 16 7 21 8 - 23/29 52 +6.5 +10 +6.5 1.83 大135.5 0.00 9.00 0
Las Animas SAESA 15 15 15 17 - 30/32 62 135.5 114 1.83 小135.5 1.83 1.36