DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:摩尔多瓦国家锦标赛 女子

已经结束

摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/23 16:59 Asem基希纳乌 女子 10 15 10 13 - 25/23 48 +15.5 +35 - - - 0
BC Speranta 女子 23 25 20 15 - 48/35 83 119.5 131 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/23 19:35 Politex Chisinau Women 16 20 15 21 - 36/36 72 -21.5 +20 - - - 1
BC Speranta 女子 22 21 27 22 - 43/49 92 128.5 164 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/10 19:42 Asem基希纳乌 女子 7 14 16 12 - 21/28 49 +17.5 +16 - - - 0
Politex Chisinau Women 17 17 15 16 - 34/31 65 128.5 114 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/26 18:40 BC Speranta 女子 16 11 12 25 - 27/37 64 +2.5 -32 - - - 1
Admiral 女子 10 8 11 3 - 18/14 32 127.5 96 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/01 18:28 Admiral 女子 8 12 4 16 - 20/20 40 -18.5 +26 - - - 0
Asem基希纳乌 女子 15 28 15 8 - 43/23 66 127.5 106 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
12/01 17:43 Politex Chisinau Women 22 23 22 18 - 45/40 85 -30.5 -43 - - - 2
SS Basarabeasca女士 15 12 3 12 - 27/15 42 129.5 127 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/21 19:50 Causeni 女子 8 10 9 10 - 18/19 37 +30.5 +46 - - - 0
Asem基希纳乌 女子 19 22 21 21 - 41/42 83 119.5 120 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/21 18:53 Singerei 女子 18 14 16 17 - 32/33 65 -9.5 -9 - - - 0
Politex Chisinau Women 11 14 21 10 - 25/31 56 144.5 121 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/03 19:49 Causeni 女子 15 12 12 24 - 27/36 63 +39.5 +15 - - - 0
Asem基希纳乌 女子 24 12 20 22 - 36/42 78 116.5 141 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/03 18:58 Politex Chisinau Women 18 16 10 25 - 34/35 69 +11.5 +45 - - - 0
Singerei 女子 24 25 38 27 - 49/65 114 128.5 183 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/18 16:47 Asem基希纳乌 女子 12 15 18 16 - 27/34 61 +3.5 +25 - - - 0
Politex Chisinau Women 20 19 25 22 - 39/47 86 121.5 147 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/10 18:43 Singerei 女子 19 10 4 9 - 29/13 42 -8.5 +19 - - - 0
Politeh基希纳乌 女子 7 18 15 21 - 25/36 61 125.5 103 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/10 16:41 Asem基希纳乌 女子 22 23 17 23 - 45/40 85 -48.5 -55 - - - 1
Causeni 女子 6 11 4 9 - 17/13 30 120.5 115 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/03 18:51 Asem基希纳乌 女子 10 4 8 25 - 14/33 47 +16.5 +9 - - - 0
Singerei 女子 17 17 9 13 - 34/22 56 128.5 103 - - -
摩尔多瓦国家锦标赛 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/27 17:24 CS Politech 女子 15 20 10 14 - 35/24 59 -19.5 -7 - - - 0
Asem基希纳乌 女子 15 13 12 12 - 28/24 52 120.5 111 - - -