DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:阿根廷Torneo Federal

阿根廷TF直播

已经结束

阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/17 06:00 佩尔加米诺篮球 19 20 21 26 - 39/47 86 -4.5 +1 - - - 2
哈查尔篮球俱乐部 22 15 23 27 - 37/50 87 155.5 173 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/17 03:30 Comunicaciones TFB 10 12 21 11 - 22/32 54 +5.5 +31 - - - 7
萨拉特篮球 19 24 25 17 - 43/42 85 158.5 139 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/16 06:00 哈查尔篮球俱乐部 22 17 19 16 14 39/35 88 -4.5 -2 - - - 1
Comunicaciones TFB 22 14 18 20 12 36/38 86 157.5 174 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/16 03:30 佩尔加米诺篮球 18 12 24 17 - 30/41 71 -1.5 +7 - - - 1
萨拉特篮球 19 18 28 13 - 37/41 78 159.5 149 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/15 06:00 哈查尔篮球俱乐部 19 19 20 26 - 38/46 84 +4.5 -5 - - - 0
萨拉特篮球 17 21 12 29 - 38/41 79 156.5 163 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/15 03:30 佩尔加米诺篮球 30 16 23 25 - 46/48 94 -4.5 -21 - - - 2
Comunicaciones TFB 20 20 12 21 - 40/33 73 161.5 167 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/09 07:30 哈查尔篮球俱乐部 21 18 19 19 - 39/38 77 -3.5 -7 - - - 22
NB图库曼 7 20 26 17 - 27/43 70 153.5 147 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/08 07:00 哈查尔篮球俱乐部 20 22 20 17 - 42/37 79 -4.5 -6 - - - 0
科连特斯科隆 21 15 15 22 - 36/37 73 159.5 152 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/08 04:30 Comunicaciones TFB 15 15 21 19 - 30/40 70 +1.5 -3 - - - 0
NB图库曼 26 11 17 13 - 37/30 67 165.5 137 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/07 07:00 哈查尔篮球俱乐部 23 15 24 17 - 38/41 79 -4.5 +5 - - - 0
Comunicaciones TFB 18 16 19 31 - 34/50 84 155.5 163 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/07 05:00 佩尔加米诺篮球 28 15 30 29 - 43/59 102 -2.5 -28 - - - 0
Sportivo Suardi 18 17 19 20 - 35/39 74 165.5 176 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/07 04:30 NB图库曼 23 22 15 27 - 45/42 87 -3.5 -7 - - - 0
科连特斯科隆 14 17 24 25 - 31/49 80 157.5 167 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/07 02:00 萨拉特篮球 31 21 22 17 - 52/39 91 -2.5 -2 - - - 7
罗萨里奥体操 18 22 24 25 - 40/49 89 164.5 180 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/06 07:00 佩尔加米诺篮球 25 21 18 17 - 46/35 81 -3.5 +3 - - - 36
萨拉特篮球 21 21 26 16 - 42/42 84 157.5 165 - - -
阿根廷Torneo Federal 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
08/06 04:30 罗萨里奥体操 21 23 23 23 - 44/46 90 -3.5 +2 - - - 6
Sportivo Suardi 31 15 16 30 - 46/46 92 164.5 182 - - -