DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:阿尔及利亚杯

阿尔杯直播

已经结束

阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/11 00:49 WO布法里克 13 21 19 21 - 34/40 74 -15.5 -14 -15.5 2.00 大126.5 1.87 1.00 0
TRA Draria 11 15 14 20 - 26/34 60 133.5 134 1.71 小133.5 1.83 7.00
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/23 06:18 MC阿尔及尔 22 9 22 24 - 31/46 77 -13.5 -26 -13.5 1.83 大127.5 1.80 1.00 0
USM阿尔及尔 11 10 19 11 - 21/30 51 136.5 128 1.83 小136.5 1.83 6.75
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/22 06:14 TRA Draria 16 17 29 13 - 33/42 75 +4.5 -12 +4.5 1.83 大135.5 1.80 0.00 0
USM Blida 9 22 15 17 - 31/32 63 135.5 138 1.83 小135.5 1.83 1.48
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
04/22 04:45 Rouiba CB 21 11 19 18 - 32/37 69 -6.5 +6 -6.5 1.83 大144.5 1.76 0.00 2
NA Hussein Dey 16 19 18 22 - 35/40 75 125.5 144 1.83 小125.5 1.83 3.00
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/13 23:11 GS Petroliers 22 21 20 27 - 43/47 90 -21.5 -31 -21.5 1.83 大143.5 1.83 1.00 7
USM Blida 12 14 15 18 - 26/33 59 155.5 149 1.83 小155.5 1.83 13.00
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/26 06:44 USM Blida 12 18 21 16 - 30/37 67 -25.5 -4 -25.5 1.83 大132.5 1.83 1.01 1
TRA Draria 16 11 20 16 - 27/36 63 139.5 130 1.83 小139.5 1.83 16.00
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/26 05:30 GS Petroliers 19 30 19 30 - 49/49 98 -7.5 -10 -7.5 1.83 大146.5 0.00 0.00 2
NA Hussein Dey 18 20 21 29 - 38/50 88 146.5 186 1.83 小146.5 1.83 3.30
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/22 07:00 NA Hussein Dey 14 20 16 18 - 34/34 68 -5.5 -10 -5.5 1.83 大123.5 1.83 1.01 5
CRB Dar Beida 11 14 16 17 - 25/33 58 141.5 126 1.83 小141.5 1.83 2.70
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/22 05:30 USM Blida 9 17 14 16 15 26/30 71 +14.5 -2 +14.5 1.83 大106.5 1.71 1.37 47
WO布法里克 18 9 12 17 13 27/29 69 142.5 140 1.83 小142.5 1.83 1.07
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
01/24 23:45 WO布法里克 22 14 13 25 - 36/38 74 -23.5 -9 -23.5 2.10 大139.5 1.71 1.00 1
USM阿尔及尔 16 15 15 19 - 31/34 65 136.5 139 1.67 小136.5 1.83 14.00
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
06/09 06:15 US塞提夫 8 14 16 18 - 22/34 56 +13.5 +19 +13.5 1.83 大124.5 1.71 16.00 7
GS Petroliers 21 16 15 23 - 37/38 75 156.5 131 1.83 小156.5 1.83 1.09
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/01 23:13 IRBB阿拉里季 23 16 12 14 - 39/26 65 +8.5 +26 +8.5 1.83 大160.5 1.83 18.00 0
GS Petroliers 20 21 28 22 - 41/50 91 150.5 156 1.83 小150.5 1.83 1.27
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
05/01 23:13 NA Hussein Dey 16 16 17 17 - 32/34 66 +1.0 -13 +1.0 1.83 大126.5 1.83 1.01 0
OSBB阿雷里杰 5 14 19 15 - 19/34 53 137.5 119 1.83 小137.5 1.83 1.80
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
03/16 22:44 CRB Dar Beida 17 24 20 9 - 41/29 70 -12.5 -2 -12.5 1.83 大143.5 1.83 1.01 4
USM Blida 21 13 15 19 - 34/34 68 141.5 138 1.83 小141.5 1.83 5.75
阿尔及利亚杯 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
02/16 21:50 OMS Miliana 12 18 15 13 - 30/28 58 +26.5 +29 +26.5 1.80 大146.5 1.83 17.00 10
CRB Dar Beida 30 16 18 23 - 46/41 87 136.5 145 1.87 小136.5 1.83 1.00