DS篮球比分、大数据分析

比分直播、在线聊球、专家推荐

立即下载

联赛:马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子

马发展U23女直播

已经结束

马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/15 15:36 柔佛DT 23岁以下 女子 11 20 13 7 - 31/20 51 +10.5 +12 - - - 0
EST Rising Star U23 Women 18 17 14 14 - 35/28 63 110.5 114 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/13 15:43 EST Rising Star U23 Women 12 15 9 18 - 27/27 54 -26.5 -12 - - - 0
Hillcrest Grays U23 Women 14 9 8 11 - 23/19 42 104.5 96 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/12 17:35 森美兰金群利金鹿 23岁以下 女子 10 18 8 5 - 28/13 41 -3.5 +12 - - - 0
柔佛DT 23岁以下 女子 20 16 8 9 - 36/17 53 100.5 94 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/08 19:42 EST Rising Star U23 Women 22 16 20 16 - 38/36 74 -19.5 -16 - - - 0
MKYC Dragons 23岁以下 女子 12 13 17 16 - 25/33 58 160.5 132 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/08 17:53 森美兰金群利金鹿 23岁以下 女子 15 8 7 10 - 23/17 40 +1.5 -1 - - - 0
柔佛DT 23岁以下 女子 4 12 14 9 - 16/23 39 106.5 79 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/08 15:43 实乞纳 23岁以下 女子 10 14 11 9 - 24/20 44 -1.5 -1 - - - 0
Qian Xi 23岁以下 女子 4 8 17 14 - 12/31 43 98.5 87 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/07 19:54 柔佛DT 23岁以下 女子 15 20 11 11 - 35/22 57 -5.5 -24 - - - 0
实乞纳 23岁以下 女子 5 16 7 5 - 21/12 33 105.5 90 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/07 17:54 Qian Xi 23岁以下 女子 11 4 12 10 - 15/22 37 +6.5 +27 - - - 0
森美兰金群利金鹿 23岁以下 女子 11 18 19 16 - 29/35 64 107.5 101 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/05 16:40 柔佛DT 23岁以下 女子 10 13 15 9 - 23/24 47 +18.5 +29 - - - 0
EST Rising Star U23 Women 17 15 27 17 - 32/44 76 106.5 123 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/01 17:46 EST Rising Star U23 Women 15 5 12 20 - 20/32 52 -23.5 -10 - - - 0
森美兰金群利金鹿 23岁以下 女子 12 11 8 11 - 23/19 42 105.5 94 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/01 15:40 MKYC Dragons 23岁以下 女子 19 13 11 10 - 32/21 53 -23.5 -9 - - - 0
实乞纳 23岁以下 女子 12 2 22 8 - 14/30 44 98.5 97 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
10/01 13:48 Hillcrest Grays U23 Women 18 13 14 16 - 31/30 61 -3.5 -26 - - - 0
Qian Xi 23岁以下 女子 12 7 10 6 - 19/16 35 103.5 96 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/30 19:48 实乞纳 23岁以下 女子 7 7 9 10 - 14/19 33 +35.5 +36 - - - 0
EST Rising Star U23 Women 10 22 19 18 - 32/37 69 104.5 102 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/30 15:45 Qian Xi 23岁以下 女子 17 8 15 7 - 25/22 47 -9.5 +12 - - - 0
MKYC Dragons 23岁以下 女子 24 12 8 15 - 36/23 59 110.5 106 - - -
马来西亚职业联赛发展联盟 23岁以下 女子 1 2 3 4 OT 上/下 全场 (全场)初盘 实际 让分 总分 胜负 操作
09/30 13:46 森美兰金群利金鹿 23岁以下 女子 13 17 14 10 - 30/24 54 +6.5 -4 - - - 0
Hillcrest Grays U23 Women 7 12 15 16 - 19/31 50 101.5 104 - - -